Collect. Czech. Chem. Commun. 2007, 72, 1219-1228
https://doi.org/10.1135/cccc20071219

5-Cinnamoyl- and 5-(Ethoxycarbonyl)-6-styryl Derivatives of 4-Aryl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones

Maksim A. Kolosova,*, Valeriy D. Orlova, Valeriy V. Vashchenkob, Svetlana V. Shishkinab and Oleg V. Shishkinb

a Department of Organic Chemistry, V. N. Karazin Kharkiv National University, Svobody sq. 4, 61077 Kharkiv, Ukraine
b State Scientific Institution "Institute for Single Crystals", National Academy of Sciences of Ukraine, Lenin Ave. 60, 61001 Kharkiv, Ukraine

Individual author index pages


Other CCCC articles of these authors

  • Valery A. Borovskoy*, Sergey A. Komykhov, Vladimir I. Musatov, Svetlana V. Shishkina, Oleg V. Shishkin and Sergey M. Desenko
    Unusual reaction of 2-(aminomethyl)benzimidazole with chalcones: Synthesis of new aryl-substituted pyrrolines
    2009, Vol. 74, Issue 9, pp. 1403–1410 [Abstract]