Collect. Czech. Chem. Commun. 2007, 72, 1219-1228
https://doi.org/10.1135/cccc20071219

5-Cinnamoyl- and 5-(Ethoxycarbonyl)-6-styryl Derivatives of 4-Aryl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones

Maksim A. Kolosova,*, Valeriy D. Orlova, Valeriy V. Vashchenkob, Svetlana V. Shishkinab and Oleg V. Shishkinb

a Department of Organic Chemistry, V. N. Karazin Kharkiv National University, Svobody sq. 4, 61077 Kharkiv, Ukraine
b State Scientific Institution "Institute for Single Crystals", National Academy of Sciences of Ukraine, Lenin Ave. 60, 61001 Kharkiv, Ukraine

References

1. Kappe C. O.: Molecules 1998, 3, 1. <https://doi.org/10.3390/30100001>
2. Zigeuner G., Knopp C., Blaschke H.: Monatsh. Chem. 1976, 107, 587. <https://doi.org/10.1007/BF00906765>
3. Tietze L. T., Eicher T.: Reaktionen und Synthesen im organisch-chemischen Praktikum und Forschungslaboratorium. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York 1981.
4. Falsone F. S., Kappe C. O.: Arkivoc 2001, 2, 122. <https://doi.org/10.3998/ark.5550190.0002.214>
5. Vashchenko V., Kutulya L., Krivoshey A.: Synthesis, 2007, 2125. <https://doi.org/10.1055/s-2007-983746>
6. Kolosov M. A., Orlov V. D.: Zh. Org. Farm. Khim. 2005, 3, 17.
7. Zefirov N. S., Palyulin V. A., Dashevskaya E. E.: J. Phys. Org. Chem. 1990, 3, 147. <https://doi.org/10.1002/poc.610030304>
8. Zefirov Yu. V., Zorkii P. M.: Usp. Khim. 1989, 58, 713. <https://doi.org/10.1070/RC1989v058n05ABEH003451>
9. Burgi H.-B., Dunitz J. D.: Structure Correlation, Vol. 2. VCH, Weinheim 1994.
10. Preparativnaya organicheskaya khimiya. Khimiya, Moskva, Leningrad 1964.
11. Sheldrick G. M.: SHELXTL PLUS. PC Version. A System of Computer Programs for the Determination of Crystal Structure from X-ray Diffraction Data, rev. 5.1. University of Göttingen, Göttingen 1998.