Collect. Czech. Chem. Commun. 2001, 66, 870-876
https://doi.org/10.1135/cccc20010870

The Synthesis and Structural Characterization of a Two-Dimensional Coordination Polymer [Co(H2O)(phen)(μ4-bta)1/2]n (H4bta = Benzenetetracarboxylic Acid)

De-Qing Chua,b, Ji-Qing Xub,* and Ao-Qing Tanga

a Institute of Theoretical Chemistry, Jilin University, P. R. China
b Department of Chemistry, Jilin University, Changchun 130023, P. R. China

Individual author index pages


Other CCCC articles of these authors

  • Hong-Bin Jia, Jie-Hui Yu, Ji-Qing Xu*, Hong Ding, Wei-Jie Jing, Yong-Jiang Liu, Yi-Zhi Li, Yan Xu, Ling Ye, Tie-Gang Wang, Jia-Ning Xu and Zeng-Chun Li
    Transition Metal-Organic Polycarboxylate Coordination Polymer Chemistry. Hydrothermal Synthesis and Structural Characterization of a One-Dimensional Coordination Polymer [Fe(bzta)2(ox)]n (bzta = benzotriazole, ox = oxalato)
    2002, Vol. 67, Issue 11, pp. 1609–1615 [Abstract]