Collect. Czech. Chem. Commun. 1964, 29, 557-559
https://doi.org/10.1135/cccc19640557

Komplexe dreiwertiger Metalle der dritten Gruppe des periodischen Systems II. Komplexe Lanthanverbindungen

F. VeselĂ˝

First page

First page image