Collect. Czech. Chem. Commun. 1960, 25, 2405-2413
https://doi.org/10.1135/cccc19602405

Gleichgewicht Flüssigkeit-Dampf XXIV. Gleichgewicht Flüssigkeit-Dampf im System Cyclohexylamin-Cyclohexanol-Anilin

J. Novák, J. Matouš and J. Pick

First page

First page image