Collect. Czech. Chem. Commun. 1960, 25, 2405-2413
https://doi.org/10.1135/cccc19602405

Gleichgewicht flüssigkeit-dampf XXIV. Gleichgewicht flüssigkeit-dampf im system cyclohexylamin-cyclohexanol-anilin

J. Novák, J. Matouš and J. Pick

First page

First page image