Collection Symposium Series 2002, 5, 93-98
https://doi.org/10.1135/css200205093
Published online 2016-01-25 20:39:00

New phosphonoformate and phosphonoacetate prodrugs of AZT and d4T

Anastasiya L. Khandazhinskaya, Elena A. Shirokova, Maxim V. Jasko, Dmitry V. Yanvarev, Alexander V. Ivanov, Tatyana R. Pronayeva, Nina V. Fedyuk, Andrey G. Pokrovsky and Marina K. Kukhanova

First page

First page image