Collection Symposium Series 2014, 14, 281-282
https://doi.org/10.1135/css201414281
Published online 2015-07-06 23:04:54

Base-modified pyrenebutadiynyl nucleosides

Margarita A. Mikhaleva, Anton V. Glybin, Arsentiy V. Guz, Philip P. Streshnev, Sergey V. Kutyakov, Irina V. Mikhura, Vladimir A. Korshun, Alexey V. Ustinov and Alexey A. Chistov

First page

First page image