Collection Symposium Series 2014, 14, 129-132
https://doi.org/10.1135/css201414129
Published online 2015-07-06 22:59:02

Synthesis of 6-substituted uracil and uridine derivatives

Yu-Chiao Shih, Ying-Shun Liao, Chun-Chi Lin, Ya-Ying Yang, Jian-Bang Lin, Chien Cheng, Jhih-Li He, Zhen-Yuan Liao, Cheng-Hung Jen, Yuen-Jen Wu and Tun-Cheng Chien

First page

First page image