Collection Symposium Series 2011, 12, 240-243
https://doi.org/10.1135/css201112240
Published online 2015-08-20 10:10:19

Synthesis and biological properties of 2'-O-modified oligoribonucleotide derivatives

Takeshi Yamada, Natsuki Okaniwa, Yoshiaki Masaki, Yasuhiro Okuno, Ryuta Miyasaka, Hiroyuki Tsunoda, Akihiro Ohkubo, Kohji Seio, Tetsuya Nagata, Yoshitsugu Aoki, Shin'ichi Takeda and Mitsuo Sekine

First page

First page image