Collection Symposium Series 2008, 10, 94-102
https://doi.org/10.1135/css200810094
Published online 2015-10-30 18:35:42

Protected DNA probes (PDP): a new strategy for gene detection

Akihiro Ohkubo, Itaru Okamoto, Rintaro Kasuya, Kazushi Sakamoto, Takeshi Sasami, Yoko Odawara, Yoshiaki Masaki, Toshiyuki Sakaue, Hiroshi Nagasawa, Toshifumi Tsukahara, Kohji Seio and Mitsuo Sekine

First page

First page image