Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 2001, 66, 870-876
https://doi.org/10.1135/cccc20010870

The Synthesis and Structural Characterization of a Two-Dimensional Coordination Polymer [Co(H2O)(phen)(μ4-bta)1/2]n (H4bta = Benzenetetracarboxylic Acid)

De-Qing Chua,b, Ji-Qing Xub,* and Ao-Qing Tanga

a Institute of Theoretical Chemistry, Jilin University, P. R. China
b Department of Chemistry, Jilin University, Changchun 130023, P. R. China

Crossref Cited-by Linking

  • Yu Xiao-Yang, Ye Ling, Zhang Xiao, Cui Xiao-Bing, Zhang Jian-Po, Xu Ji-Qing, Hou Qin, Wang Tie-Gang: Fluorescent metal–organic polymers of zinc and cadmium from hydrothermal in situ acylation reaction. Dalton Trans. 2010, 39, 10617. <https://doi.org/10.1039/c002946g>
  • Liu Chun-Sen, Hu Min, Ma Song-Tao, Zhang Qiang, Zhou Li-Ming, Gao Li-Jun, Fang Shao-Ming: Coordination Polymers with a Bulky Perylene-Based Tetracarboxylate Ligand: Syntheses, Crystal Structures, and Luminescent Properties. Aust. J. Chem. 2010, 63, 463. <https://doi.org/10.1071/CH09411>
  • Yang Qing-Feng, Yu Yang, Song Tian-You, Yu Jie-Hui, Zhang Xiao, Xu Ji-Qing, Wang Tie-Gang: 2D and 3D networks of lanthanide with mixed dicarboxylate ligands: syntheses, crystal structures and photoluminescent properties. CrystEngComm 2009, 11, 1642. <https://doi.org/10.1039/b900522f>
  • Rogan Jelena, Poleti Dejan, Karanović Ljiljana: Synthesis, Structure, and Thermal Properties of Two New Inorganic‐organic Framework Compounds: Hexaaqua(μ2‐1,2,4,5‐benzenetetracarboxylato)‐bis(N,N′‐1,10‐phenathroline)dicobalt(II) Dihydrate and Hexaaqua(μ2‐1,2,4,5‐benzenetetracarboxylato)‐bis(N,N′‐2,2′‐dipyridylamine)dinickel(II) Tetrahydrate. Zeitschrift anorg allge chemie 2006, 632, 133. <https://doi.org/10.1002/zaac.200500292>
  • Zhang Li-Juan, Xu Ji-Qing, Shi Zhan, Zhao Xiao-Li, Wang Tie-Gang: Hydrothermal synthesis, structures and properties of coordination polymers based on μ4-bridging benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate:. J Solid State Chem 2003, 173, 32. <https://doi.org/10.1016/S0022-4596(03)00074-4>
  • Lü Zheng-Liang, Chen Wei, Xu Ji-Qing, Zhang Li-Juan, Pan Cheng-Ling, Wang Tie-Gang: A novel 3-D chiral coordination polymer: hydrothermal synthesis and structural characterization of [Co 3 (μ 3 -OH)(μ 5 -btc)(μ 6 -Hbtc)(H 2 O) 3 ·6H 2 O] n. Inorganic Chemistry Communications 2003, 6, 244. <https://doi.org/10.1016/S1387-7003(02)00751-7>
  • Jia Hong-Bin, Yu Jie-Hui, Xu Ji-Qing, Ding Hong, Jing Wei-Jie, Liu Yong-Jiang, Li Yi-Zhi, Xu Yan, Ye Ling, Wang Tie-Gang, Xu Jia-Ning, Li Zeng-Chun: Transition Metal-Organic Polycarboxylate Coordination Polymer Chemistry. Hydrothermal Synthesis and Structural Characterization of a One-Dimensional Coordination Polymer [Fe(bzta)2(ox)]n (bzta = benzotriazole, ox = oxalato). Collect. Czech. Chem. Commun. 2002, 67, 1609. <https://doi.org/10.1135/cccc20021609>