Collect. Czech. Chem. Commun. 1996, 61, S222-S225
https://doi.org/10.1135/cccc1996s222

Oligodeoxyribonucleosides containing 1-(β-D-glucopyranosyl)thymine: Synthesis and substrate properties

Boris S. Ermolinsky, Marina V. Fomitcheva, Ekaterina V. Efimtseva, Sergey V. Meshkov, Sergey N. Mikhailov, Dmitriy S. Esipov, Elena F. Boldyreva and Vyacheslav G. Korobko

First page

First page image