Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1995, 60, 498-504
https://doi.org/10.1135/cccc19950498

Hydration of Cyclohexene Catalyzed by Zeolites

Milan Kučeraa, Milan Králika, Michal Maťaša, Pavol Hudecb and Milan Hroneca

a Department of Organic Technology, Slovak Technical University, 812 37 Bratislava, Slovak Republic
b Department of Petroleum and Petrochemistry, Slovak Technical University, 812 37 Bratislava, Slovak Republic

Crossref Cited-by Linking

  • Yang Mengyao, Wang Yaquan, Liu Wenrong, Lu Jiaxin, Shi Mingxue, Wu Shuhui, Bu Lingzhen, Zhi Yaqiong, Wang Zhiqiang, Sang Juncai, Chu Kailiang, Huang Yitong, Guo Niandong, Qu Liping: Synthesis of Hierarchical ZSM‐11 Nanorods Aggregates and Catalytic Properties in Cyclohexene Hydration to Cyclohexanol. ChemistrySelect 2023, 8. <https://doi.org/10.1002/slct.202203642>
  • Zhang Runhu, Hua Chao, Bai Fang, Lu Ping, Ning Mencui: Synthesis of HZSM-5 Catalyst by Template-Free Method for Hydration of Cyclohexene to Cyclohexanol. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2018, 452, 022131. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/452/2/022131>
  • Zhang Heng, Fu Shuixiang, Tao Ming, Liao Zutai, Qian Chao, Chen Xinzhi: Improved synthesis of 2-norbornanone. Res Chem Intermed 2016, 42, 3325. <https://doi.org/10.1007/s11164-015-2213-0>
  • Wang Songlin, Li Changgong, Wen Yiqiang, Wei Huijuan, Li Baojun, Wang Xiangyu: Microparticle HZSM-5 zeolite as highly active catalyst for the hydration of cyclohexene to cyclohexanol. Res Chem Intermed 2016, 42, 8131. <https://doi.org/10.1007/s11164-016-2584-x>
  • Khusnutdinov R. I., Oshnyakova T. M., Shchadneva N. A.: Hydration of alkenes and cycloalkenes in the presence of chromium and copper complexes. Russ J Org Chem 2013, 49, 1428. <https://doi.org/10.1134/S1070428013100047>