Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1993, 58, 2737-2744
https://doi.org/10.1135/cccc19932737

Crystal Structure and Conformation of Ring A of 2β-Bromo-19β,28-epoxy-18α-oleanan-3-one

Jiří Novotnýa, Jaroslav Podlahab and Jiří Klinotc

a Department of Solid State Chemistry, Prague Institute of Chemical Technology, 166 28 Prague 6, Czech Republic
b Department of Inorganic Chemistry, Charles University, 128 40 Prague 2, Czech Republic
c Department of Organic Chemistry, Charles University, 128 40 Prague 2, Czech Republic

Crossref Cited-by Linking

  • Dinh Ngoc Thuc, Dehaen Wim: Selective functionalization of 2-oxoallobetulin derivatives. Tetrahedron 2014, 70, 1836. <https://doi.org/10.1016/j.tet.2013.12.075>
  • Dehaen Wim, Mashentseva Anastassiya A., Seitembetov Talgat S.: Allobetulin and Its Derivatives: Synthesis and Biological Activity. Molecules 2011, 16, 2443. <https://doi.org/10.3390/molecules16032443>
  • Lezhneva M. Yu., Schultz E. E., Bagryanskaya I. Yu., Gatilov Yu. V., Shakirov M. M., Tolstikov G. A., Adekenov S. M.: Synthesis and crystal structure of 29,30-dibromoallobetulin. Chem Nat Compd 2006, 42, 186. <https://doi.org/10.1007/s10600-006-0074-x>