Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1977, 42, 480-483
https://doi.org/10.1135/cccc19770480

γ-Fluorosubstituted 1-propylsilatranes

M. G. Voronkov, V. M. Dyakov, O. N. Florentsova, V. P. Baryshok, I. G. Kuznetsov and V. Chvalovský

Crossref Cited-by Linking

  • Voronkov M. G., D'yakov V. M., Kuznetsova É. É., Florensova O. N., Dolgushina G. S., Kozlova G. Y., Pukhnarevich V. B., Bil'dinov K. N.: Synthesis and biological activity of 3-perfluoroacyloxy-,3,3,3-trifluoro-, and 3-fluoropropylsilatranes. Pharm Chem J 1984, 18, 467. <https://doi.org/10.1007/BF00769800>
  • Voronkov M.G., Dyakov V.M., Kirpichenko S.V.: Silatranes. Journal of Organometallic Chemistry 1982, 233, 1. <https://doi.org/10.1016/S0022-328X(00)86939-9>
  • Kober Friedhelm: Arsatrane. Zeitschrift fuer Chemie 1980, 20, 49. <https://doi.org/10.1002/zfch.19800200203>
  • VORONKOV M. G., DYAKOV V. M., FLORENTSOVA O. N., BARYSHOK V. P., KUZNETSOV I. G., CHVALOVSKY V.: ChemInform Abstract: ORGANOSILICON COMPOUNDS. CXLVII. Γ‐FLUORO‐SUBSTITUTED 1‐PROPYLSILATRANES. Chemischer Informationsdienst 1977, 8. <https://doi.org/10.1002/chin.197720299>