Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1977, 42, 132-139
https://doi.org/10.1135/cccc19770132

Alkaloids of some himalayan species of Meconopsis genus

J. Slavík and L. Slavíková

Crossref Cited-by Linking

  • Guo Qiang, Bai Ruifeng, Zhao Baosheng, Feng Xiao, Zhao Yunfang, Tu Pengfei, Chai Xingyun: An Ethnopharmacological, Phytochemical and Pharmacological Review of the Genus Meconopsis. Am. J. Chin. Med. 2016, 44, 439. <https://doi.org/10.1142/S0192415X16500257>
  • Li Mao-Xing, Wang Jin-Hui, He Xi-Rui, Fan Peng-Cheng, Zhang Ru-Xue, Jia Zheng-Ping: Retracted: Phytochemical and Biological Studies of Plants from the Genus Meconopsis. Chemistry & Biodiversity 2010, 7, 1930. <https://doi.org/10.1002/cbdv.200900210>
  • Xie Hongyan, Xu Jianchu, Teng Rongwei, Li Binjun, Wang Dezu, Yang Chongren: Two new epimeric isopavine N-oxides from Meconopsis horridula var. racemosa. Fitoterapia 2001, 72, 120. <https://doi.org/10.1016/S0367-326X(00)00266-5>
  • Gözler Belkis, Freyer Alan J., Shamma Maurice: A new class of isoquinoline alkaloids: The proaporphine-tryptamine dimers. Tetrahedron Letters 1989, 30, 1165. <https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)72706-7>
  • Israilov I. A., Karimova S. U., Yunusov M. S., Yunusov S. Yu.: Aporphine alkaloids. Chem Nat Compd 1980, 16, 197. <https://doi.org/10.1007/BF00567275>
  • Allen James R.F., Holmstedt Bo R.: The simple β-carboline alkaloids. Phytochemistry 1980, 19, 1573. <https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)83773-5>