Collect. Czech. Chem. Commun. 1975, 40, 1334-1340
https://doi.org/10.1135/cccc19751334

Thermische Zersetzung des Yttriumsalzes der Hydroxoapfelsäure. Berechnung der kinetischen Parameter

E. Kálalová, J. Ederová and A. Bečvářová

First page

First page image