Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1975, 40, 2976-2981
https://doi.org/10.1135/cccc19752976

Free volume parameters of poly(dimethylsiloxane) from the viscosity measurements at very low temperatures

O. Quadrat and J. Kroupa

Crossref Cited-by Linking

  • Kovalenko V. I., Skorokhodov I. I., Molchanov B. V., Savitskii A. A., Belyaev V. V.: Rheology of trimethylsiloxysilsesquioxanes in polydimethylsiloxane. Russ. J. Phys. Chem. 2010, 84, 29. <https://doi.org/10.1134/S0036024410010061>