Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1974, 39, 2724-2732
https://doi.org/10.1135/cccc19742724

Mercaptoethylaminetriacetic acid

J. Podlahov√°

Crossref Cited-by Linking

  • Shkol'nikova L. M., Temkina V. Ya., Dyatlova N. M., Podlaha J.: An X-ray structural study of organic ligands of the complexone type. J Struct Chem 1982, 23, 111. <https://doi.org/10.1007/BF00750894>