Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1969, 34, 2142-2145
https://doi.org/10.1135/cccc19692142

Organosilicon compounds. LXX. Dipole moments of phenylmethylfluorosilanes

V. Vaisarov√° and V. Chvalovsk√Ĺ

Crossref Cited-by Linking

  • Egorochkin A.N., Kuznetsova O.V., Khamaletdinova N.M., Domratcheva-Lvova L.G.: Polarity of organometallic systems: Correlation analysis via substituent constants. Inorganica Chimica Acta 2018, 471, 148. <https://doi.org/10.1016/j.ica.2017.10.021>
  • Tandura S. N., Belyaeva V. V., Gostevskii B. A., Albanov A. I.: Influence of the polarization effect on the donor properties of 1-phenylsilatrane. Russ Chem Bull 2017, 66, 2269. <https://doi.org/10.1007/s11172-017-2013-3>
  • Voronkov M. G., Trofimova O. M., Grebneva E. A., Chernov N. F., Abzaeva K. A.: Phenyltrifluorosilane in organoelemental and organic synthesis. Russ J Gen Chem 2011, 81, 2391. <https://doi.org/10.1134/S1070363211120024>