Collect. Czech. Chem. Commun. 1968, 33, 3113-3121
https://doi.org/10.1135/cccc19683113

Untersuchung der Sorption von gasförmigem Uranhexafluorid an festem Bariumfluorid

K. Kořínek and I. Peka

First page

First page image