Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1967, 32, 198-205
https://doi.org/10.1135/cccc19670198

Oligonucleotidic compounds. XVI. Synthesis of 5,6-dihydrouridine analogues of guanylyl-(3'→5')-uridylyl-(3'→5')-uridine

J. Smrt

Crossref Cited-by Linking

  • Nawrot Barbara, Malkiewicz Andrzej, Smith Wanda S., Sierzputowska-Gracz Hanna, Agris Paul F.: RNA Modified Uridines VII: Chemical Synthesis and Initial Analysis of tRNA D-Loop Oligomers with Tandem Modified Uridines. Nucleosides and Nucleotides 1995, 14, 143. <https://doi.org/10.1080/15257779508014659>
  • Yang Bing-Hui, Huang Jian-Hua, Zhou Feng-Yi, Bao Jian-Shao, Lao Xia-Fei, Wu Lian-Fen, Shen Nan-Zhen, Wang Shu-Ju, Yang Zai-Wan, Lu Ren-Rong, Tu Chuan-Zhong, Wang Yu: Studies on nucleic acid chemistry: VII. Synthesis of four oligoribonucleotides of dihydrouridine (D) loop of yeast alanine transfer RNA. Acta Chim. Sin. 1986, 4, 358. <https://doi.org/10.1002/cjoc.19860040411>
  • Flockerzi Dieter, Silber Gunter, Pfleiderer Wolfgang: Nucleotide, XXI. Synthese und Eigenschaften Dihydrouridin‐haltiger Oligonucleotide. Helvetica Chimica Acta 1983, 66, 2641. <https://doi.org/10.1002/hlca.19830660832>