Collect. Czech. Chem. Commun. 1966, 31, 4718-4724
https://doi.org/10.1135/cccc19664718

Untersuchung der thermischen Zersetzung von Silberperjodaten II. Thermische Zersetzung des Disilbermesoperjodats Ag2HJO5

I. Jonáš and L. Pačesová

First page

First page image