Collect. Czech. Chem. Commun. 1964, 29, 3081-3088
https://doi.org/10.1135/cccc19643081

6-Aminopenicillansäure-Derivate III. Substituierte 6-N-(Cinnamamido)penicillinsäuren

V. Musil, O. Němeček, J. Vintika and Z. J. Vejdělek

First page

First page image