Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1963, 28, 1946-1956
https://doi.org/10.1135/cccc19631946

Vibration spectra of polyvinyl acetate and some model substances

J. Štokr and B. Schneider

Crossref Cited-by Linking

  • Lesch W.: Ultrarotspektroskopische Bestimmung des molekularen Aufbaus von Äthylen-Vinylacetat-Copolymeren. Kolloid-Z.u.Z.Polymere 1970, 240, 737. <https://doi.org/10.1007/BF02160069>