Collect. Czech. Chem. Commun. 1960, 25, 1807-1814
https://doi.org/10.1135/cccc19601807

Organosiliciumverbindungen XIX. Reaktionen der Alkylchlorsilane mit Arylchlorsilanen an festen, sauren Katalysatoren

J. Rathouský, O. Kruchňa and V. Bažant

First page

First page image