Crossref Cited-by Linking logo

Collect. Czech. Chem. Commun. 1960, 25, 1663-1666
https://doi.org/10.1135/cccc19601663

Alkaloide der Mohngewächse (Papaveraceae) XVI. Über die Alkaloide einiger Meconopsis-Arten

J. Slavík

Crossref Cited-by Linking

  • Guo Qiang, Bai Ruifeng, Zhao Baosheng, Feng Xiao, Zhao Yunfang, Tu Pengfei, Chai Xingyun: An Ethnopharmacological, Phytochemical and Pharmacological Review of the Genus Meconopsis. Am. J. Chin. Med. 2016, 44, 439. <https://doi.org/10.1142/S0192415X16500257>
  • Li Mao-Xing, Wang Jin-Hui, He Xi-Rui, Fan Peng-Cheng, Zhang Ru-Xue, Jia Zheng-Ping: Retracted: Phytochemical and Biological Studies of Plants from the Genus Meconopsis. Chemistry & Biodiversity 2010, 7, 1930. <https://doi.org/10.1002/cbdv.200900210>
  • Zhou Yan, Song Jing-Zheng, Choi Franky Fung-Kei, Wu Hai-Feng, Qiao Chun-Feng, Ding Li-Sheng, Gesang Suo-Lang, Xu Hong-Xi: An experimental design approach using response surface techniques to obtain optimal liquid chromatography and mass spectrometry conditions to determine the alkaloids in Meconopsi species. Journal of Chromatography A 2009, 1216, 7013. <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2009.08.058>
  • Wu Haifeng, Ding Lisheng, Shen Jianwei, Zhu Huajie, Zhang Xiaofeng: A new proaporphine alkaloid from Meconopsis horridula. Fitoterapia 2009, 80, 252. <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2009.02.007>
  • Xie Hongyan, Xu Jianchu, Teng Rongwei, Li Binjun, Wang Dezu, Yang Chongren: Two new epimeric isopavine N-oxides from Meconopsis horridula var. racemosa. Fitoterapia 2001, 72, 120. <https://doi.org/10.1016/S0367-326X(00)00266-5>
  • K�hn L., Pfeifer S., Slav�k J., Appelt J.: �ber die Alkaloide von Papaver caucasicum Marsch.-Bieb. Naturwissenschaften 1964, 51, 556. <https://doi.org/10.1007/BF00622167>