Collect. Czech. Chem. Commun. 1959, 24, 1400-1408
https://doi.org/10.1135/cccc19591400

Korrosionsstudium XXI. Passivierung von Zink mittels Chromsäureester des tertiären Butylalkohols

L. Červený

First page

First page image