Collect. Czech. Chem. Commun. 1959, 24, 978-983
https://doi.org/10.1135/cccc19590978

Über die hemmung der transaminierungsstufe bei der oxydativen umwandlung des tyrosins

A. Jindra, J. Zábranský and J. Kopecká

First page

First page image