Collect. Czech. Chem. Commun. 1956, 21, 255-257
https://doi.org/10.1135/cccc19560255

Komplexometrische Titrationen (Chelatometrie) XIV. Dipyridinzinkrhodanid als Titersubstanz in der Komplexometrie

B. Buděšínský

First page

First page image