Collect. Czech. Chem. Commun. 1955, 20, 985-988
https://doi.org/10.1135/cccc19550985

Anwendung der 1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure bei der polarographischen Bestimmung des Mangans

J. Doležal and J. Adam

First page

First page image